Terava Consulting

Market Entry Management

TAKAISIN ETUSIVULLE
Terava Consulting
TAKAISIN ETUSIVULLE

Terävä Consulting Oy

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terävä Consulting Oy

Y-tunnus: 2168123-6

Postiosoite: Koulukatu 31 b11, Oulu, Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ari Jämsén

Postiosoite: Koulukatu 31 b11, Oulu, Finland

Sähköposti: ari.jamsen@terava.org

3. Rekisterin nimi

Terävä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- markkinointi

- markkinatutkimus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- nimi

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään

- internetin kautta

- sähköpostilla

- muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

REGISTER INFORMATION

1. Registrar

Name: Terävä Consulting

Business ID: 2168123-6

Mailing address: Koulukatu 31 b11, Oulu, Finland

2. Person responsible for register issues

Name: Ari Jämsén

Postal address: Koulukatu 31 b11, Oulu, Finland

Email: ari.jamsen@terava.org

3. Name of the register

Terävä

4. Purpose of processing personal information

Customers' personal information can be processed for the following purposes:

- customer relationship management and development

- marketing

- market research

5. Information content of the register

The register can contain the following information:

- name

- email address

- phone number

6. Regular sources of information

Information concerning the customer is obtained:

- from the customers themselves

- from the internet

- by email

- by other equivalent means

7. Regular disclosure of information and transfer of information outside the EU or the European Economic Area

- Information is not disclosed or transferred outside the EU or the European Economic Area.

8. Rights of registered subjects

Right of access and rectification

Registered subjects have the right to access the information, which is stored in the register about them. Requests for such access should be made in writing and be duly signed, and be addressed to the registrar mentioned in section 1.

If there are errors in the registered information, the registered subject can request the person responsible for register issues, mentioned in section 2, to rectify the error.

Right to refuse processing

Registered subjects have the right to refuse the registrar from processing their personal information for direct advertising, distance selling and other direct marketing, as well as market and opinion studies and public register and genealogical research purposes.

9. Protection principles of the register

There is no manually processed material in the register.

Electronically stored information

Only such employees, who have the right to process customer information, in connection with their work, are entitled to use the system containing customer information. The information is collected into databases, which are protected with firewalls, passwords and other technical means. The databases and their backups are located in locked premises, and the information is only accessible to certain persons, who have previously been appointed